-->
1000938341
ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಂದ ಮಗ- ಶಾಲೆ ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸುವ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್

ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಂದ ಮಗ- ಶಾಲೆ ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸುವ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್