-->
1000938341
ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸಲು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ 10 ವಿಶೇಷ ಮಂತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..!

ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸಲು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ 10 ವಿಶೇಷ ಮಂತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..!
ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸಲು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ 10 ವಿಶೇಷ ಮಂತ್ರಗಳು:
1. ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮಃ


2. ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ

3. ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ನಮಃ

4. ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ನಮೋ ನಮಃ

5. ಓಂ ನಮೋ ಭಾಗ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ಚ ವಿದ್ಮಹೇ
ಅಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ಚ ಧೀಮಹಿ
ತನ್ನೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

6. ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕಮಲೇ ಕಮಲಾಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್
ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ

7. ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ

8. ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಶ್ರೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾಂ ಗೃಹೇ ಧನ ಪೂರಯೇ, ಧನ ಪೂರಯೇ ಚಿಂತಾಯೇಂ ದೂರಯೇ ದೂರಯೇ ಸ್ವಾಹಾ

9. ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋ ನಮಃ

10. ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಶ್ರೀಯೇ ನಮಃ

Ads on article

Advertise in articles 1

advertising articles 2

Advertise under the article