-->

ಪ್ರತಿ ದಿನ ದೇವರಿಗೆ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಈ ಮಂತ್ರಪಟಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ..!

ಪ್ರತಿ ದಿನ ದೇವರಿಗೆ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಈ ಮಂತ್ರಪಟಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ..!1. ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಮಂತ್ರ:
ತುಳಸೀ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯಾ ಯಶಸ್ವಿನೀ|

ಧರ್ಮ್ಯಾ ಧರ್ಮಾನನಾ ದೇವಿ ದೇವಿದೇವಮನಃ ಪ್ರಿಯಾ||


ಲಭತೇ ಸುತರಾಂ ಭಕ್ತಿಮಂತೇ ವಿಷ್ಣುಪದಂ ಲಭೇತ್‌|

ತುಳಸೀ ಭೂರ್ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಃ ಪದ್ಮಿನೀ ಶ್ರೀಹೃರಪ್ರಿಯಾ||


2. ತುಳಸಿ ನಾಮಾಷ್ಟಕ ಮಂತ್ರ:
ವೃಂದಾ ವೃಂದಾವನೀ ವಿಶ್ವಪೂಜಿತಾ ವಿಶ್ವಪಾವನೀ|

ಪುಷ್ಪಸಾರ ನಂದನೀಯ ತುಳಸಿ ಕೃಷ್ಣ ಜೀವನೀ||

ಏತಭಾಮಾಂಷ್ಟಕ ಚೈವ ಸ್ತೋತಂ ನಾಮರ್ಥಂ ಸಂಯುತಂ|

ಯಃ ಪಠೇತ್ ತಾಂ ಚ ಸಂಪೂಜ್ಯ ಸೌಶ್ರಮೇಘ ಫಲಂಲಮೇತಾ||

ತುಳಸಿ3. ತುಳಸಿ ಸ್ತುತಿ:
ಮನಃ ಪ್ರಸಾದಜನನೀ ಸುಖಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನೀ|

ಆಧಿವ್ಯಾಧಿಹರೇ ದೇವಿ ತುಳಸೀ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ||

ಯನ್ಮೂಲೇ ಸರ್ವತೀರ್ಥಾನಿ ಯನ್ಮಧ್ಯೇ ಸರ್ವದೇವತಾಃ|

ಯದಗ್ರೇ ಸರ್ವ ವೇದಾಶ್ಚ ತುಳಸಿ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ||

ಅಮೃತಾಂ ಸರ್ವಕಲ್ಯಾಣೀಂ ಶೋಕಸಂತಾಪನಾಶಿನೀಂ|

ಅಧಿವ್ಯಾಧಿಹರಿಂ ನೃಣಾಂ ತುಳಸಿ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ||


ದೇವೈಸ್ಚಂ ನಿರ್ಮಿತಾ ಪೂರ್ವಂ ಅರ್ಚಿತಾಸಿ ಮುನೀಶ್ವರೈಃ|

ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ತುಳಸಿ ಪಾಪಂ ಹರ ಹರಿಪ್ರಿಯೇ||

ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಂತತಿಂ ದೇವಿ ಧನಂ ಧಾನ್ಯಂ ಚ ಸರ್ವದಾ|

ಆರೋಗ್ಯಂ ಶೋಕಶಮನಂ ಕುರು ಮೇ ಮಾಧವಪ್ರಿಯೇ||

ತುಳಸಿ ಪಾತು ಮಾಂ ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಾಪದ್ಭಯೋಪಿ ಸರ್ವದಾ|

ತುಳಸಿಕೀರ್ತಿತಾಪಿ ಸ್ಮೃತಾ ವಾಪಿ ಪವಿತ್ರಯತಿ ಮಾನವಂ|

ಯಾ ದೃಷ್ಟಾ ನಿಖಿಲಾಘಸಂಘಶಮನೀ ಸ್ಪೃಷ್ಟಾ ವಪುಃ ಪಾವನೀ

ರೋಗಾಣಾಮಭಿವಂದಿತಾ ನಿರಸನೀ ಸಿಕ್ತಾಂತಕತ್ರಾಸಿನಿ|

ಪ್ರತ್ಯಸತ್ತಿವಿಧಾಯಿನೀ ಭಗವತಃ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಸಂರೋಪಿತಾ

ನ್ಯಸ್ತಾ ತಚ್ಛರಣೇ ವಿಮುಕ್ತಿಫಲದಾ ತಸ್ಯೈ ತುಳಸ್ಯೈ ನಮಃ||

||ಇತಿ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಸ್ತುತಿ||.

ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ತುಳಸಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಾಗ ಆಗಿರಬಹುದು, ಈ ಮೇಲಿನ ಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ತೋತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ತುಳಸಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಹಾಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.

Ads on article

Advertise in articles 1

advertising articles 2

Advertise under the article